Lycka och helvete

Dokumentärfilm om ungas egna berättelser

Bakgrund

För att möta utmaningen med ungas förändrade attityder och ökande missbruk kring droger ville Uppsala kommun tillsammans med föreningslivet genomföra ett filmkoncept riktat till 15-19 åringar i Uppsala. Uppsala kommun var beställare och IOGT- NTO tillsammans med FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) var projektägare.

”Polisen, beroendekliniken vid Akademiska Sjukhuset, forskare och gymnasieskolorna hade varnat för hur ungas attityder blev mer tillåtande till och användandet av speciellt hasch och Spice. När vi fick allt fler signaler att något behövde göras för att minska ungas ökade droganvändande i Uppsala var det naturligt att söka ett samarbete med IOGT-NTO och FMN.”  Anders A Aronsson (L) fd. ordförande i socialnämnden

Mål

Målet med projektet var att påverka ungas attityder och att få fler att ta avstånd mot droger och att färre testar och börjar missbruka.

”Vi ville få med anhörigperspektivet i filmen. Vi sökte efter kompisar, flick-pojkvänner, syskon som ville ställa upp berätta hur det är. Anhöriga drabbas ofta hårt när en närstående missbrukar och kan vara ett viktigt stöd för att komma ur sitt missbruk. Anhöriga är också viktiga ”upptäckare” – märker om personer förändras och mår dåligt. Att stå emot grupptryck när man är ung kan vara svårt. Genom berättelser i filmen vill vi stärka unga att göra just det.” Monica Söderbaum, strateg vid Uppsala kommun

Målgrupp

Den primära målgruppen var ungdomar i Uppsala mellan 15-19 år. Den sekundära målgruppen var övriga unga, föräldrar och personal inom skola, vård och omsorg. 2013 fanns det 14 829 personer i Uppsala mellan 13-19 år. 2015 fanns det ca. 13 000 registrerade Facebook-konton mellan 15-19 år i Uppsala.

Beskrivning av projektet

Det var viktigt att projektet uppfattades som relevant för målgruppen med ett tilltal som de kunde ta till sig. Därför valdes ett filmprojekt där unga själva fick berätta om droger i två delar där tittarna fick kommentera och föreslå innehåll till del 2. Filmerna sprids via YouTube eftersom det är där målgruppen befinner sig. Det gör även filmerna lättillgängliga för lärare och fritidsgårdar som vill visa filmen.

Berättandet skulle göras dokumentärt för att skapa trovärdighet i kommunikationen. Nätverket för förebyggande av droger i Uppsala utvecklade ett diskussionsunderlag för att underlätta för skolor, fritidsgårdar och andra att föra en dialog efter att filmerna visas.

Samverkanspartners

För att få ett så stort genomslag som möjligt skedde ett samarbete med olika samverkanspartners. I Nätverket för drogförebyggande arbete i Uppsala finns bland andra Ungdomscentrum, grund- och gymnasieskolans elevhälsa och annan personal, fritidsgårdar, U-fold, föreningar och Polisen. Samarbetet handlade både om att hitta ungdomar att intervjua, men också om att skapa intresse och sprida filmerna.

Effekt

Målgruppen har nåtts väl via Facebook, YouTube och bioreklam. Visningarna på skolor och fritidsgårdar har varit uppskattade. Det stora antalet visningar på YouTube och att de ständigt ökar visar på att den feedback vi fått stämmer. Lärare och fritidspersonal ser filmerna som ett bra verktyg och ungdomarna gillar tilltalet i filmerna.

På flera sätt liknar film för samhällsutveckling logiken kring sociala investeringar. Man kan jämföra den investering man gör med den samhällsbesparing som är möjlig. Om en ungdom räddas från tungt drogmissbruk så har samhället sparat minst 7 miljoner kronor.

Beräknad livslängd för filmerna är runt 5 år. Efter det så är det möjligt att tittare upplever filmerna som lite gamla. Det innebär att hösten 2020 vet vi mer om filmernas fulla effekt. Det innebär också att man kan se investeringen över 5 år.

Fortsättning

Filmen kommer att fortsätta att användas på gymnasieskolor i Uppsala under 2016. Margareta Nyström som i maj 2016 blir förbundsordförande för FMN Sverige kommer att låta FMNs lokalkontor över hela Sverige att använda filmen.
Filmerna kommer att presenteras under ”Drogfokus” i oktober 2016 då Uppsala kommun är värd.

”Jag tror absolut att allt förebyggande arbete är avgörande för hur framtiden kommer att utvecklas. Kan vi göra något för att påverka hur ungdomar tar ställning mot droger, så tror jag att film kan vara trovärdigt, eftersom filmen handlar om ungdomar berättat av ungdomar.”  Margareta Nyström, FMN

Citat

”Filmen har med sina suggestiva bilder och ungdomars egna berättelser i igenkännande miljöer fungerat som ett väldigt bra diskussionsunderlag. Oerhört viktigt med tanke på hur svårt det kan vara att hitta öppningar för att kunna samtala kring dessa frågor i ett bredare perspektiv med konsekvenstänkandet i fokus.” 
Emir Padovic, Verksamhetssamordnare Sävja Kulturcentrum

”Låter trovärdigt att någon som tagit droger berättar.”
”Bra att veta hur lätt det är att hamna där.”
Ungdomar i Sävja

”Filmen väckte tankar och reaktioner hos eleverna. Lagom lång med ett varierat innehåll. Bra diskussioner efter filmen med många kloka tankar och nya idéer. ANTD är ett viktigt och stort arbetsområde och något vi på skolan ska arbeta vidare med under kommande läsår. Filmen är en bra utgångspunkt i ett sådant arbete.” 
Lisa Lindgren, kurator Västra Stenhagenskolan

”Många olika perspektiv, och att tjejer och killar beter sig olika runt droger” 
”Behöver också rikta sig mot yngre. Många har redan testat i vår ålder.”  ”Viktigt ämne, mer sådant” ”Bra att de är unga som berättar. Det blir mer trovärdigt då.”
Elever vid högstadie- och gymnasieskolor i Uppsala

Ladda ner diskussionsfrågor till filmen Lycka och Helvete, del 1 och del 2